Πάντα

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων
αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.

Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα
ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω
ουδέν είμι.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται,
η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται.

Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει,

η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει
είτε δε προφητείαι καταργηθήσονται
είτε γλώσσαι παύσονται
είτε γνώσις καταργηθήσεται

Νυνί δε μένει, πίστις, ελπίς, αγάπη,
τα τρία ταύτα,
μείζων δε τούτων η αγάπη.

Πάντα Read More »